බ්ලොග් පාඩම
බොග දාන්න ආසද...?
දා'ගන්න දන්'නැද්ද...?
ඕං දාන හැටි මුල ඉඳං සරලව...
පාඩං හතම කියෝපිය
පොරි හැලෙන්න ලියාපිය
දාපිය බොගක් මල් හතට
*******

No comments:

Post a Comment